OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Oboznámenie dotknutých osôb zapájajúcich sa dokomunikácie a podpory projektu „SAUNALAB.SK“
s informáciami, ktoré sa majú poskytovať pri získavaníosobných údajov od dotknutých osôb, vrátane informácií, ktoré sú potrebné nazabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov (ďalejlen „Oboznámenie“), podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon“)

Názov organizácie: Slovak Sauna Community; Právna forma: Občianske združenie, odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov; IČO: 55319807; Sídlo: Vajnorská 1346/135, 831 04 Bratislava-Nové Mesto; Registračné číslo: VVS/1-900/90-66253; Registrový úrad: MV SR; Dátum vzniku: 28.03.2023; tel.: 0950494421, e-mail: info@saunalab.sk, akoprevádzkovateľ informačných systémov, v ktorých sú spracúvané osobné údaje(ďalej len “Prevádzkovateľ”) a ďalej Pixxla, s.r.o. so sídlo Vajnorská135, 831 04 Bratislava; IČO: 53658981 ako poskytovateľ a sprostredkovateľ rezervačného a informačného systému a súvisiacej platobnej brány (ďalej len ako „Sprostredkovateľ“).
týmto oznamuje dotknutým osobám, že bude spracúvať ich nasledujúce osobné údaje (ďalej len “Údaje”), ktoré mu boli z ich strany poskytnuté:1.      meno, priezvisko a titul,
2.     e-mailová adresa
3.     telefónne číslo
4.    bankové spojenie/IBAN
5.     adresa bydliska
Prevádzkovateľ bude spracúvať Údaje v informačných systémoch za nasledujúcich podmienok:
1.Informačné systémy projektu SAUNALAB.SK (ďalej len“Projekt”)

1.1.      účel spracúvania Údajov: zapojenia dotknutej osoby projektu organizovanej prevádzkovateľom, a to formouzapojenia sa do odberu informačných e-mailov a/alebo poskytnutím daru prevádzkovateľovi za účelom podpory Projektu, a informovania o dosiahnutých výsledkoch; informovania o špeciálnych ponukách; objednania si služieb
1.2.     zoznam Údajov, ktoré sa spracúvajú: osobné údaje podľa písm. a. až e. tohto Oboznámenia vrozsahu skutočne poskytnutom dotknutou osobou;
1.3     právny základ spracúvania:súhlas dotknutej osoby;
1.4.    príjemcovia Osobných údajov:
.1.4.1.      tretie osoby, ktoré na základe poverenia prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov spracúvajú osobné údaje (napr. poskytovateliasoftvérových a IT služieb, poskytovatelia webhostingu, právni poradcovia, poskytovatela účtovných a finančných služieb a pod.)
1.4.2.     subjekty súdnej a verejnej moci, vo vzťahu ku ktorým siprevádzkovatelia plnia povinnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. 

2. Informačný system „Informácie o aktivitách aprojektoch Občianskeho združenia“
2.1.      účel spracúvania Údajov: internáevidencia osôb zapájajúcich sa do Prevádzkovateľom zastupovaného Projektu a ichbudúceho kontaktovania/zasielania informácií o aktivitách a ďalších projekt ochorganizovaných a/alebo zabezpečovaných Prevádzkovateľom a zapájania sa do nich;informovanie o špeciálnych ponukách; objednanie si služieb
2.2.     zoznam Údajov, ktoré sa spracúvajú: osobné údaje podľa písm. a. až d. tohto Oboznámenia vrozsahu, v ktorom ich dotknutá osoba skutočne poskytne prevádzkovateľovi;
2.3.     právny základ spracúvania:súhlas dotknutej osoby;
2.4.    príjemcovia Údajov: žiadne. 
Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje:
1.      v informačnom systéme Projektu – na dobu do
31.12.2030 odzapojenia sa dotknutej osoby do projektu;
2.     v informačnom systéme „Informácie o aktivitách aprojektoch Občianskeho združenia “ – na dobu do 31.12.2030 od zapojenia sadoktnutej osoby do niektorej z aktivít a/alebo projektov organizovaných a/aleboza bezpečovaných Prevádzkovateľom.
Dotknuté osoby majú v súvislosti so spracúvaním svojich Údajov Prevádzkovateľom nasledujúce práva:
1.      právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim Údajom:
1.1.      právo požadovať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, čisa spracúvajú Údaje, ktoré sa ich týkajú;
1.2.     ak Prevádzkovateľ takéto Údaje spracúva, má dotknutá osoba právo na prístup k nim a informácie o:
1.2.1.      účele spracúvania Údajov,
1.2.2.     kategórii spracúvaných Údajov,
1.2.3.     príjemcoch alebo kategóriách príjemcov,
1.2.4.    dobe ich uchovávania, resp. kritériách na jej určenie,
1.2.5.     existencii práva požadovať od Prevádzkovateľa opravu, výmaz alebo obmedzenie spracúvania Údajov, práva namietať proti takémuto spracúvaniu,
1.2.6.     právo podať sťažnosť/návrh na začatie konania dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
1.2.7.     ak sa Údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj,
1.2.8.     existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania v zmysle Nariadenia a/alebo Zákona. 

2.      právo na opravu Údajov, v rámci ktorého má dotknutá osobaprávo:
2.1.      požiadať Prevádzkovateľa o bezodkladnú opravu nesprávnych Údajov, ktoré sa dotknutej osoby týkajú;
2.2.     požiadať Prevádzkovateľa o doplnenie neúplných Údajov. 

3.      právo na vymazanie („na zabudnutie“), v rámci ktorého má dotknutá osoba právo:1.      dosiahnuť bezodkladný výmaz Údajov, ktoré sa jej týkajú ;Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať Údaje len vtedy, ak jesplnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:
3.1.      Údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavalialebo inak spracúvali,
3.1.1.     dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého saspracúvanie vykonáva a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
3.1.2     dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa Nariadeniaa/alebo Zákona a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebodotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa Nariadenia a/alebo Zákona,
3.1.3.    Údaje sa spracúvali nezákonne,
3.1.4.     Údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonnápovinnosť podľa práva Európskej únie, právnych predpisov platných na územíSlovenskej republiky alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republikaviazaná,
3.1.5.     Údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služiebinformačnej spoločnosti podľa Nariadenia a/alebo Zákona.

3.2.     Právo na vymazanie nemožno uplatniť v prípade, ak je spracúvanie Údajov potrebné:
3.2.1.      na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
3.2.2.     na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Európskej únie, právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
3.2.3.     z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia vsúlade s Nariadením a/alebo Zákonom;
3.2.4.    na účely archivácie vo verejnom záujme, vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely Nariadenia a/alebo Zákona, pokiaľje pravdepodobné, že právo na vymazanie Údajov znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
3.2.5.     na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. 

4.      právo na obmedzenie spracúvania Údajov, v rámci ktoréhomá dotknutá osoba právo v jednom z nasledujúcich prípadov:
4.1..      dotknutá osoba napadne/namieta správnosť Údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť ich správnosť;
4.2.     spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namietaproti vymazaniu Údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
4.3.     Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
4.4.    dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa Nariadenia a/alebo Zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na straneprevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. 
5.      právo na prenosnosť Údajov, v rámci ktorého má dotknutá osoba právo:
5.1.      získať Údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte
5.2.     preniesť Údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, abyjej Prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:
5.2.1.      sa spracúvanie zakladá na súhlase dotknutej osoby podľa Nariadenia a/alebo Zákona alebo je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy,ktorej je dotknutá osoba zmluvnou stranou, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, a
5.2.2.     ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanýmiprostriedkami.
5.2.3.     Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva naprenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jednéhoprevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.Uplatnenie práva na presnosť údajov dotknutou osobou nesmie mať nepriaznivédôsledky na práva a slobody iných. 
6.      právo namietať spracúvanie Údajov a automatizované individuálne rozhodovanie, v rámci ktorých má dotknutá osoba právo:
6.1.      kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jejkonkrétnej situácie proti spracúvaniu Údajov, ktoré sa jej týka, ktoré jevykonávané ako nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujmealebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi alebo je nevyhnutnéna účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ alebo tretia osoba,vrátane namietania proti profilovaniu založenému na týchto právnych základoch.
6.2.     kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Údajov spracúvanýchna účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí stakýmto priamym marketingom;
Dotknutá osoba môže svoje právo namietať uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií;
6.3.     aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založenévýlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právneúčinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú;
6.4.    Toto právo sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie:
6.4.1.      nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzidotknutou osobou a Prevádzkovateľom;
6.4.2.     povolené právom Únie, právnymi predpismi platnými naúzemí Slovenskej republiky alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenskárepublika viazaná, ktorými sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúceochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby; alebo
6.4.3.     založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.
 Poskytnutie Údajov Prevádzkovateľovi na spracúvanie:
1.      v informačnom systéme Projektu
2.      je zmluvnou požiadavkou (dohodou dotknutej osoby a prevádzkovateľa) a2.     následkom ich neposkytnutia je nemožné zapojenie sadotknutej osoby do Projektu;
3.      v informačnom systéme „Informácie o aktivitách aprojektoch občianskeho združenia“:
4.      je zmluvnou požiadavkou (dohodou dotknutej osoby a prevádzkovateľa) a
5.     následkom ich neposkytnutia je nemožné zaradiť dotknutúosobu do evidencie osôb zapájajúcich sa do Prevádzkovateľom zastupovanéhoProjektu a ich budúceho kontaktovania/zasielania informácií o aktivitách a projektochorganizovaných a/alebo zabezpečovaných Prevádzkovateľom a zapájania sa do nich. Toto oboznámenie poskytuje Prevádzkovateľ ako zástupca Projektu dotknutým osobám zapájajúcim sa do tohto Projektu. Dotknutá osoba jepred zapojením sa do Projektu povinná oboznámiť sa s ňou a pri jeho využívaní,vyplnení požiadavky na odber informácií, darovacieho formulára azadaní/uskutočnení platby výslovne potvrdiť, že:·      
1. jej Prevádzkovateľ Oboznámenie poskytol,·       
2. s Oboznámením saoboznámila a mala teda dostatok času a priestoru na jeho naštudovanie, plne rozumie jeho textácii a obsahu a je si plne vedomá jeho významu a skutočností zneho vyplývajúcich.

Príjemcovia osobných údajov

Tretími stranami, ktorým sa poskytnú niektoré osobné údaje kupujúceho, sú subdodávatelia prevádzkovateľa, pričom toto poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné pre zabezpečenie čiastkových úkonov pri riadnom plnení zmluvy o výpožičke medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou.Takýmito príjemcami osobných údajov sú:Websupport, s.r.o., IČO: 36 421 928 (poskytovateľ hostingu e-shopu);Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025
3. Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States
4. Hotjar Ltd., Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta
5. Instagram LLC, ATTN: Arbitration Opt-out 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025, United States
6. The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, United States
7. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62, Bratislava, Slovensko, IČO: 35763469
8. YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, United StatesVšetci príjemcovia osobných údajov sú povinní dodržiavať všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby zaistili požadovanú ochranu osobných údajov, ktoré budú použité výlučne na účely vyplývajúce z týchto podmienok.Prenos obchodných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácií sa nerealizuje ani nie je zamýšľaný.

Záverečné ustanovenia

Riadnym uskutočnením rezervácie sáun odoslaním vyplneného rezervačného formulára na stránke saunalab.skpotvrdzuje dotknutá osoba (Užívateľ), že bola oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma, v platnom a účinnom znení (ku dňu potvrdenia zo strany dotknutej osoby).

Tieto podmienky ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.3.2023.
Súbory cookies.
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto stránky sa naVašom zariadení, na ktorom si stránku prezeráte, ukladajú pri jej návšteve aprezeraní malé dátové súbory, tzv. cookie. Súbor cookie je malý textový súbor,vďaka ktorému si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašichkrokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a inénastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve webovej lokality aleboprehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätaniesi používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmomnávštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.Používaním našich webstránok vyjadrujete súhlas spoužitím cookies v súlade s nastavením prehliadača. Ak navštívite naše webovéstránky a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookie, považujeme to zaprijatie našich podmienok používania súborov cookie. Súbory cookie môžetekontrolovať alebo zmazať podľa uváženia, podrobnosti si v prípade záujmu môžetepozrieť napríklad na webovej adrese – https://sk.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.Inštrukcie na zmenu cookies tiež nájdete v online pomocníkovi každého Vamipoužívaného prehliadača webových stránok.Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojompočítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ichukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každejnávšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoréslužby a funkcie nebudú fungovať.Toto Oboznámenie dotknutých osôb – zapájajúcich sa doProjektu je zverejnené a k dispozícii na nahliadnutie na web-stránke www.saunalab.sk